EN

Ochrana osobních údajů a soukromí nositelů majetkových autorských práv

1. KDO JSME A NA KOHO SE MŮŽETE OBRACET VE VĚCECH OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností Albatros Media a.s., se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha, IČ 283 77 141, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 14206 (dále jen „naše společnost“ nebo „správce").

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.

Zavazujeme se, že budeme s Vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a budeme jednat způsobem, který neodporuje zákonu ani jiným obecně závazným právním předpisům a nebudeme je ani obcházet. Prohlašujeme, že v případě, kdy je na zpracování osobních údajů ve smyslu zákona vyžadován Váš souhlas, nebudeme si souhlas nijak vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí uzavření smluvního vztahu, poskytnutí služby prodeje zboží nebo povinnosti námi stanovené.

Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

V případě, Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv uvedených v odstavci "Poučení o vašich právech" a v odstavci "Právo namítat", se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím některý z níže uvedených kontaktů:

E-mail: simona.babcanova@albatrosmedia.cz, ivana.maresova@albatrosmedia.cz, michal.holy@albatrosmedia.cz

Telefon: +420 261 397 200

 

2. JAKÉ ÚDAJE JSOU O VÁS ZPRACOVÁNY

Od Vás jako našich smluvních partnerů - autorů, nositelů autorských práv, naše společnost zpracovává osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, adresa (trvalé bydliště, kontaktní adresa) / místo podnikání, datum narození / IČ, DIČ telefonní číslo (pevná linka, mobil), e-mailová adresa a číslo bankovního účtu. Uvedené údaje s výjimkou telefonního čísla a e-mailové adresy jsou povinné. Tyto údaje slouží na Vaši přesnou identifikaci a umožňují nám plnit smluvní povinnosti – zejména vystavení daňových dokladů, zasílání autorských výtisků a podobně. Bez toho, abyste nám povinné údaje poskytli, nelze smlouvu uzavřít. Kromě těchto údajů můžeme také zpracovávat nepovinné údaje jakými jsou Váš životopis a případně fotografie, které uvádíme v knižních publikacích, jejichž jste autorem (máte k nim majetková autorská práva).

 

3. NA JAKÝ ÚČEL A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY

Výše uvedené osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme pro účely:

  • uzavření smluvního vztahu a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, na plnění smluvních povinností - např. na zaslání autorských výtisků, vyúčtování, fakturace, atd., v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran;
  • archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy. Účetní doklady archivujeme po dobu 10 let ode dne jejich vystavení. V 10 roční lhůtě (která odpovídá objektivní promlčecí lhůtě podle. Občanského zákoníku) uchováváme i osobní údaje uvedené ve smlouvě, pro případ potřeby prokázání a uplatnění možných právních nároků. V případě že dojde k soudnímu sporu, dokumenty s vašimi osobními údaji uchováváme 10 let po ukončení soudního sporu;
  • literární - v knižních publikacích vydávaných naší společností, jejichž jste autorem (máte k nim majetková autorská práva). Na zpracování osobních údajů pro tento účel jsme oprávněni na základě zákona.

Na výše uvedené účely se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

 

4. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTUJEME

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím osobám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:

  • Doručovatelské společnosti
  • Společnostem ve skupině Albatros Media (v nichž má majetkovou účast společnost Albatros Media a.s., se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha)
  • Auditorské společnosti
  • IT společnosti
  • Orgány státní správy - daňové úřady, zdravotní pojišťovny, sociální pojišťovny, soudy, soudní exekutoři a podobně.

 

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje uchováváme v závislosti na účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. V případě zpracování osobních údajů za účelem uzavření smluvního vztahu a archivace, Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let (viz bod 3 tohoto dokumentu).

 

6. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

S účinností od 25. května 2018 budete mít k dispozici nová práva, která by měla poskytnout efektivnější kontrolu a přehled o Vašich osobních údajů, které zpracovává správce. Konkrétně jde o právo na přístup k údajům (článek 15 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na vymazání (článek 17), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR). Vzhledem k povaze zpracování osobních údajů Vás informujeme, že Vám vzniká také právo žádat o přezkoumání individuálního rozhodnutí, které bylo založeno na automatizované zpracování osobních údajů (článek 22 GDPR), jakož i právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

 

7. PRÁVO NAMÍTAT

Správce Vás v souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť poučuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 GDPR a, že podle § 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.


8. PORUŠENÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Zároveň Vás správce informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

 

V Praze dne 09.01.2018

Budete to vědět jako první!

Zajímá Vás, jaký knižní hit právě vychází, na jaké zboží je výhodná sleva, jaká běží soutěž o ceny? Přihlaste se k odběru našich e-mailových novinek!